OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - GMINA KOSZYCE

2010-06-10 15:45:05 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY  „NIDZICA”

                                     

 

GMINA KOSZYCE

 

 

28/05/2010    S102    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. PL-Koszyce: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2010/S 102-154903

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Koszyce
ul. Elżbiety Łokietkówny 14
Do wiadomości: Anna Świątek
32-130 Koszyce
POLSKA
Tel. +48 413514048
E-mail: ugkoszyce@pro.onet.pl
Faks +48 413514052

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.koszyce.gmina.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Tak

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Koszyce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Koszyce.

Kod NUTS PL214

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Zamówienie podzielono na 2 części:
— Część pierwsza obejmuje zadanie 1, zadanie 2 i zadanie 3:
— zadanie nr 1: sieć wodociągowa wraz z włączeniem istniejących wodociągów na terenie Gminy Koszyce do wodociągu Nida 2000 - sieć wodociągowa dla miejscowości Sokołowice, Koszyce, Włostowice, Morsko, Witów, Książnice Wielkie,
—— zadanie nr 2: budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice,
—— zadanie nr 3: budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice,
— Część druga obejmuje zadanie 4 i zadanie 5:
—— zadanie nr 4: budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łapszów, Książnice Małe i Biskupice,
—— zadanie nr 5: budowa sieci wodociągowej dla wsi Dolany i części wsi Jaksice.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45232410, 45232150, 45232423, 45233140, 45332000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8) Podział na części

Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Część pierwsza obejmuje zadanie 1, zadanie 2 i zadanie 3:
— zadanie nr 1: Sieć wodociągowa wraz z włączeniem istniejących wodociągów na terenie Gminy Koszyce do wodociągu Nida 2000 - sieć wodociągowa dla miejscowości Sokołowice, Koszyce, Włostowice, Morsko, Witów, Książnice Wielkie - 3.913 m,
— zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice - 28.467 m,
— zadanie nr 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice - 39.880 m.
Część druga obejmuje zadanie 4 i zadanie 5:
— zadanie nr 4: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łapszów, Książnice Małe i Biskupice - 12.718 m,
— zadanie nr 5:Budowa sieci wodociągowej dla wsi Dolany i części wsi Jaksice - 7.368 m.
Bez VAT
Zakres między 15 000 000,00 a 26 000 000,00 PLN

II.2.2) Opcje

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 37 (od udzielenia zamówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Część pierwsza wykonanie zadania 1, zadania 2 i zadania 3

1) KRÓTKI OPIS

Zadanie nr 1: Sieć wodociągowa wraz z włączeniem istniejących wodociągów na terenie Gminy Koszyce do wodociągu Nida 2000 - sieć wodociągowa dla miejscowości Sokołowice, Koszyce, Włostowice, Morsko, Witów, Książnice Wielkie (3.913 m).
Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice (28.467 m).
Zadanie nr 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice (39.880 m).

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45232410, 45232150, 45232423, 45233140, 45332000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Wykonanie; Sieć wodociągowa długość 3.913 m + 28.467 m i sieć kanalizacyjna 39.880 m.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w miesiącach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Wykonanie zadania 4 i zadania 5:

1) KRÓTKI OPIS

Zadanie nr 4: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łapszów, Książnice Małe i Biskupice (12.718 m).
Zadanie nr 5: Budowa sieci wodociągowej dla wsi Dolany i części wsi Jaksice (7.368 m).

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45232410, 45232150, 45232423, 45233140, 45332000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Wykonanie wodociągu o długości 12.718 m + 7.368 m.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w miesiącach: 37 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Wadium w wysokości; dla części 1 - 400 00,00 PLN (czterysta tysięcy zł) i dla części 2 – 100 000,00 (sto tys.) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Zostały opisane w warunkach przyszłej umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
W przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
W stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawy art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumenty dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, następujących dokumentów:
— oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na załączonym druku,
— aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
— aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego stwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie dla części 1 - minimum 5 000 000 PLN, dla części 2 - minimum 3 000 000 PLN, środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Na potwierdzenie części 1 należy złożyć :
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane. Jedna, związane z budową, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej tłocznej o długości minimum 30 km oraz druga związana z budową wodociągu o długości minimum 30 km. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.
Na potwierdzenie części 2 należy złożyć:
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową wodociągu o długości minimum 10 km. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dla każdej z części warunek należy spełnić oddzielnie;
Na potwierdzenie należy złożyć:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż;
Kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych (lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), Wymagane doświadczenie w robotach budowlanych; dla części 1 w zakresie sieci kanalizacyjnych o długości min 30 km i sieci wodociągowej o min długość 30 km. jako kierownik budowy. Dla części 2 sieci wodociągowej o długość min 30 km. jako kierownik budowy.
Kierownik robót elektrycznych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.
Kierownika robót drogowych drogowej - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tych osób oraz przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

ZPI 341/4/2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 6.7.2010 - 10:00
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

6.7.2010 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 6.7.2010 - 10:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt pn: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida 2000.

Zobacz również: